EU-domstolen gør det lettere at anlægge sag ved ophavsretskrænkelser online

EU dom fra Januar 2015 fastslår praksis ved krænkelser online

EU-flag

Foto: Nicolas Raymond

 

I 2013 afsagde EU-domstolen dom i Pinckney-sag (sag C-170/12), som sagen blev dømt. Sagen omhandlede, hvor en ophavsmand eller ophavsrethaver kan anlægge en retssag for ophavsretkrænkelser på internettet i henhold til Bruxelles I-forordningens artikel 5, nr. 3. EU-domstolen slog fast, at en ophavsrethaver har mulighed for at anlægge sag i alle de EU-lande, hvor der er ophavsretlig beskyttelse, og risiko for at krænkelsen kan medføre skade.

Da ophavsretskrænkelser online kan forekomme i et omfang, som det kan være svært som ophavsretshaver at overskue, og det tidligere kunne være svært at stille noget op mod disse, uden at det blev en økonomisk dårlig forretning, valgte EU-Domstolen at give ophavsmanden bedre muligheder for at håndhæve sin ophavsret.
Derfor var dommen fra 2013 vigtig for alle, som arbejder og skaber værker online.

Men siden 2013 har der været meget uklare og delte meninger om, hvordan dommen skulle tolkes. Der var ikke klarhed over, hvad dommen indebar.
Men med en ny afgørelse fra Januar 2015 fastslår EU-domstolen, hvad der er retspraksis, samt at det er blevet lidt lettere at være ophavsmand på kryds og tværs af EU.

I januar 2015 bekræftede EU-domstolen den tidligere afgørelse, da domstolen fastslog i den nye sag (sag C-441/13), at retssager om krænkelser af ophavsretten på nettet kan anlægges i alle de EU-lande, hvor materialet er tilgængeligt. Dvs med mindre en side er IP beskyttet, kan en sag anlægges i alle medlemslandene, uanfægtet, at der ikke er sket skader i det pågældende land.
EU-domstolen har dermed lagt en linje, hvor domstolen tilgodeser ophavsmanden, og giver denne væsentlige fordele i sager, hvor der er sket en ophavsretslig krænkelse.

Sagen fra Januar 2015 kort

Den nye sag omhandler den østrigske arkitektfotograf Pez Hejduk, som lagde sag an mod det tyske firma EnergieAgentur i Østrig. Det tyske firma havde fået tilladelse til at anvende en række af Pez Hejduks billeder på en konference. Men EnergieAgentur gjorde efterfølgende billederne tilgængelige for offentligheden på firmaets hjemmeside, ligesom det var muligt at downloade disse. Pez Hejduk mente at det var en krænkelse af hendes ophavsret, da tilladelsen til billederne kun var givet til konferencen, og dermed anlagde hun en sag ved den østrigske domstol.

EnergieAgentur forsøgte at få sagen afvist med henvisning til den såkaldte Bruxelles I-forordning, samt at hjemmesiden ikke var målrettet Østrig, men derimod det tyske marked, hvor firmaet markedsførte sig, hvilket domænet .de også indikerede. Udgangspunktet i Bruxelles I-forordningen er, at værnetingen er sagsøgtes bopæl, hvilket vil sige, at sagen skal anlægges ved den ret, hvor sagsøgte bor, i dette tilfælde Tyskland. I sager om erstatning uden for kontraktforhold er der imidlertid også værneting ved retten på det sted, hvor skaden indtrådte. Dette åbnede op for, at sagen kunne anlægges ved den østrigske domstol, som kunne anses for rette værneting.

Domstolen i Østrig anmodede, på baggrund af den tidligere dom, EU-domstolen om en præjudiciel afgørelse angående fortolkningen af dommen i Pinckney-sagen (sag C-170/12), herunder om rettens kompetencer til at afsige en dom.

EU-domstolen kom frem til, at domstolen i Østrig havde kompetencerne til at træffe en afgørelse og afsige dom i sagen. Domstolen lagde især vægt på, at hjemmesiden var tilgængelig i Østrig, og dermed var krænkelsen indtrådt i Østrig. Domstolen fandt det dermed ikke afgørende, at sagsøgte havde hjemsted i Tyskland, samt at sagsøgtes hjemmeside var målrettet det tyske marked med et .de domæne.
Dermed er det muligt for en ophavsretmand at anlægge en sag i alle medlemsstater, såfremt der er internet, og hjemmesiden er tilgængelig i det pågældende land, kan f.eks undgås med IP spærring osv.

EU-domstolen fastslår også, at de nationale domstoles kompetencer er begrænset til den skade, som krænkelsen har forårsaget i det pågældende land. Domstolen i Østrig kan derfor kun træffe afgørelser om den krænkelse, som der er indtrådt i Østrig. Krænkelser online vil normalt involvere flere lande, og det kan derfor være nødvendigt, at anlægge flere separate sager i de enkelte EU-lande.
Hvis du som ophavsmand ønsker en samlet dom for skaden, som krænkelsen har forårsaget, er det stadigvæk muligt at anlægge en retssag ved sagsøgtes værneting.

Læs dommen her.

world-wide-web

Foto: “FreeImages.com/Claudio Sepulveda Geoffrey”

 

Hvad betyder det for dig?

Sådan helt simpelt og let forståeligt dansk, så betyder det, at du kan anlægge sag i Danmark, såfremt en person eller et firma krænker din ophavsret online. Her er det vigtigt at forstå, at krænkelsen SKAL være sket online, da normal retspraksis ellers vil være gældende.

Du kan dermed anlægge sagen ved en dansk domstol, som kan tage stilling til dele af din sag, dvs de skader, som krænkelsen har forårsaget i Danmark. Ønsker du det, kan du anlægge sager i alle i EU-lande, hvor krænkelsen har forårsaget skader, og dermed få domme i de enkelte lande.
Sælger du f.eks varer til hele EU, vil der være tale om mange mulige domme, som dog kan variere alt efter skadens omfang i det enkelte EU-land.

Som ophavsretshaver er dette gode nyheder, da det gør det væsentlig lettere at komme efter ophavsretskrænkere på kryds og tværs af grænserne i EU. Ligeledes stiller det ophavsretshaver væsentlig bedre i større sager, hvor ophavsretten er blevet krænket.

 

Vil du vide mere om ophavsret, så læs indlægget om ophavsretsloven her.

 

Har du spørgsmål eller kommentarer, kan disse stilles i kommentarfeltet herunder.

 

Har du en sag, som du gerne vil have vurderet gratis, så kontakt Not Allowed på info@not-allowed.dk 

 

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *